Wskazówki prawne

W tej zakładce udostępniane są materiały takie jak zdjęcia, rysunki, grafiki, loga, teksty i broszury dotyczące produktów i firmy Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (w skrócie Bahlsen Polska) oraz Bahlsen GmbH & Co. KG. Materiały te są chronione prawem autorskim, prawem znaków towarowych, prawem do projektów oraz prawami osobistymi, jak również polskimi i międzynarodowymi przepisami prawnymi. Z materiałów można korzystać wyłącznie do celów udzielenia informacji publicznej w sposób obiektywny i rzeczowy, tylko w związku z firmą Bahlsen Polska oraz Bahlsen Gmbh & Co. i jej produktami, na przykład do celów publikacji prasowych. Każde inne wykorzystanie wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Bahlsen Polska lub Bahlsen GmbH & Co. KG. Każda zmiana, tłumaczenie lub inna edycja materiałów wymagają wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Bahlsen Polska lub Bahlsen GmbH & Co. KG.

Prawa autorskie do zdjęć

Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych. Prawa do użytkowania obrazu należą do Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz Bahlsen GmbH & Co. KG i obowiązują w pełnym zakresie również w przypadku elektronicznego przeniesienia zdjęć do archiwum. Zdjęcia wykorzystywane do celów redakcyjnych muszą zawierać informację o prawach autorskich firmy Bahlsen. Wykonywanie odbitek/upublicznianie zdjęć jest nieodpłatne. W przypadku prasy drukowanej prosimy o udostępnienie egzemplarza do naszych zbiorów.