Wydawca

Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388042

NIP 944-18-33-751, REGON 351623924

Tel.: +48 12 277 91 00
Faks: +48 12 276 47 80
Kontakt
www: www.thebahlsenfamily.com/pl/

Komplementariusz:
Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina

Prezes Zarządu: Marcin Kuś

Redakcja:

Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k.
Dział Komunikacji

Koncepcja, layout, realizacja techniczna:

MOTOR Kommu­ni­ka­tion GmbH
Brun­nen­straße 10
10119 Berlin
Niemcy
Tel.: +49 30 89569 166
www: www.motor-bewegt.de

Warunki Użytkowania

Korzystając ze stron internetowych Bahlsen, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania. Bahlsen zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Użytkowania stron internetowych w dowolnym czasie, ich rozszerzenia lub dostosowania do zmian stanu prawnego.

Prawa autorskie

Wszystkie dane zamieszczane na stronach internetowych Bahlsen, w szczególności w formie grafik, logotypów, obrazów, tekstów i materiałów graficznych, są chronione mocą właściwych przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz o ochronie własności przemysłowej. Kopiowanie stron internetowych Bahlsen częściowo lub w całości jest dozwolone wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego oraz dozwolonego użytku publicznego w rozumieniu i na zasadach określonych w art. 23 – 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.)

Przedkładanie pomysłów

Wszelkie informacje przekazywane spółce Bahlsen za pośrednictwem niniejszej strony internetowej drogą elektroniczną, w tym dane, zapytania, komentarze, propozycje i inne informacje tego rodzaju, będą traktowane jak informacje jawne. Ponadto zgodnie z polityką naszej spółki nie przyjmujemy niezamówionych koncepcji marketingowych, reklamy, produktów, opakowań itp.

Marki

Wszystkie oznaczenia marek, logotypy lub cechy produktów przedstawione na stronach spółki są oznaczeniami marek lub prawnie chronionymi cechami produktów Bahlsen. Wszelkie wykorzystywanie przedstawionych oznaczeń marek, logotypów lub cech produktów poza sferą własnego użytku osobistego oraz dozwolonego użytku publicznego bez pisemnej zgody spółki Bahlsen jest zabronione.

Odpowiedzialność za łącza

Wszelkie łącza i inne odnośniki znajdujące się na stronach internetowych Bahlsen zostały starannie sprawdzone i zgodnie z naszym stanem wiedzy nie zawierają żadnych nielegalnych treści. Zważywszy, że istnieje duża liczba domen, których treść może z dnia na dzień ulegać zmianom i w związku z tym nie może być przez nas sprawdzona, oświadczamy jednoznacznie, że nie mamy wpływu na wygląd oraz treść witryn internetowych, do których kierują odnośniki lub łącza umieszczone na stronach Bahlsen. Tym samym zdecydowanie oświadczamy, iż nie mamy wpływu na wygląd i treść tych witryn i nie przysługuje nam prawo własności tych treści. Oświadczenie to dotyczy bez wyjątku zarówno wszystkich łączy widocznych na naszych stronach internetowych, jak i treści zamieszczonych w witrynach, do których te łącza prowadzą.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań, by na stronach internetowych Bahlsen zawsze zamieszczać rzetelne, zrozumiałe i na bieżąco aktualizowane informacje, nie możemy jednak udzielić gwarancji w zakresie dostępu, odpowiedniej jakości dostępu ani sposobu prezentacji takich informacji. Wyłącza się odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, w tym szkody pośrednie i utracone korzyści, powstałe w następstwie wykorzystania informacji opublikowanych na tych stronach internetowych. Ponadto poszczególne strony internetowe mogą zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych, których jakość techniczna i merytoryczna nie wchodzi w zakres naszej odpowiedzialności. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również wszelkiego rodzaju szkód, w tym szkód pośrednich i utraconych korzyści, powstałych w następstwie wykorzystania informacji opublikowanych na stronach internetowych należących do osób trzecich. Niezgodność poszczególnych fragmentów lub sformułowań niniejszego dokumentu z obowiązującymi przepisami prawa bądź ustanie zastosowania w całości lub w części takich fragmentów lub sformułowań pozostaje bez wpływu na ważność i treść pozostałych części dokumentu.

Wszelkie materiały zawarte na stronie Bahlsen mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty lub zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba, że z ich treści wynika co innego.

Klauzule dodatkowe

Jeżeli którakolwiek z klauzul niniejszego Regulaminu korzystania ze stron internetowych jest lub stanie się nieważna lub niewykonalna, pozostałe klauzule pozostaną w mocy. Regulamin korzystania ze stron internetowych podlega prawu polskiemu.

Bahlsen nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone na stronie Bahlsen przez nieupoważnione osoby trzecie, w szczególności na skutek ataków hakerskich.

Polityka Prywatności

 

§ 1       Informacje o zbieraniu danych osobowych

 

(1)     Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zbierania danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą użytkownika bezpośrednio, np. nazwisko, adres, adres mailowy, informacje o aktywności na stronie internetowej.

(2)       Zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) administratorem danych jest spółka Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Skawinie 32050, ul.Piłsudskiego 1. Możesz bezpośrednio skontaktować się z naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych poprzez formularz kontaktowy lub pocztowo z dopiskiem „Inspektor ds. ochrony danych osobowych”.

(3)       Po skontaktowaniu się z nami mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zapiszemy podane dane (adres e-mailowy lub nazwisko z numerem telefonu) w celu udzielenia odpowiedzi. Zapisane dane zostaną usunięte po sześciu miesiącach, gdy ich gromadzenie nie będzie już konieczne, a w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku przechowywania  danych ograniczymy ich przetwarzanie.

(4)       W przypadku korzystania przez nas w poszczególnych funkcjach naszej strony internetowej z usług zewnętrznych usługodawców lub wykorzystania twoich danych w celach reklamowych poinformujemy Cię szczegółowo o podjętych działaniach zgodnie z przedstawionymi poniżej informacjami.

 

§ 2       Twoje prawa

 

(1)      W związku z przechowywaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

-         prawo dostępu do informacji,

-         prawo do sprostowania  lub usunięcia danych,

-         prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-         prawo do przenoszenia danych.

(2)   Ponadto masz prawo do złożenia na nas skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych.

 

§ 3       Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

(1)        Podczas korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli jeśli nie rejestrujesz się lub nie przekazujesz nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko dane osobowe, które przekazywane naszemu serwerowi przez twoją przeglądarkę.

Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy wyłącznie niżej przedstawione dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych do wyświetlania strony internetowej, a także zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego użytkowania (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

-         data i godzina wejścia na stronę internetową,

-         nazwa wywoływanych plików,

-         informacja o tym, czy wywołanie pliku się powiodło,

-         rozmiar przesyłanych danych,

-         używana przeglądarka i system operacyjny,

-         odsyłacz URL (uprzednio odwiedzana strona internetowa),

-         hasło wpisane do wyszukiwarki, jeśli wejście na naszą stronę nastąpiło poprzez wyszukiwarkę,

-         nazwa hosta (adres IP) żądającego dostawcy (osoby odwiedzającej stronę).


(2)        Oprócz zbierania wymienionych powyżej danych podczas korzystania z naszej strony na twoim komputerze są zapisywane wybrane i zaakceptowane przez ciebie pliki cookies. Cookies to      małe pliki tekstowe zapisywane na twoim twardym dysku. Są one przypisywane do używanej przeglądarki, umożliwiając przepływ określonych informacji do lokalizacji, która ustawiła plik cookie (my). Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na twój komputer, lecz służą do kreowania naszej oferty internetowej w sposób bardziej przyjazny i efektywniejszy dla użytkownika.

 

§ 4       Korzystanie z plików cookies

(1)    Zgodnie z zasadą „opt in” podczas wizyty na naszej stronie internetowej oprócz zaakceptowania lub odrzucenia ustawionych automatycznie i niezbędnych plików cookies masz możliwość uczynienia tego samego z pozostałymi wybranymi przez ciebie plikami cookies. Oprócz możliwości wyboru plików cookies na stronie internetowej Bahlsen możesz dodatkowo wybrać odpowiednie ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami, blokując na przykład pliki cookies stron trzecich lub wszystkie pliki cookies. Przypominamy, że w przypadku zablokowania ustawionych automatycznie plików cookies niektóre funkcje strony internetowej mogą być niedostępne.

(2)        Strona internetowa używa następujących rodzajów plików cookies:

-         cookies tymczasowe,

-         cookies trwałe,

-         cookies stron trzecich.

(3)        Cookies tymczasowe są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to zwłaszcza cookies sesyjnych, które zapisują tzw. identyfikator sesji przyporządkowujący różne żądania wysyłane przeglądarce podczas wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie twojego komputera, gdy po raz kolejny odwiedzasz naszą stronę internetową. Cookies sesyjne są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

(4)        Cookies trwałe są usuwane automatycznie po określonym czasie, którego okres różni się w zależności od typu pliku. Pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie poprzez ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki.

(5)      Współpracujemy z różnymi usługodawcami zewnętrznymi, którzy pomagają nam w wyświetlaniu dla Ciebie odpowiednich reklam. Usługodawcy zewnętrzni również mogą zapisywać pliki cookies na twardym dysku twojego komputera (cookies osób trzecich). Możesz je usunąć w dowolnym momencie poprzez ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki.

(6)        Używamy plików cookies, aby móc zidentyfikować twoje kolejne wizyty na naszej stronie internetowej, gdy posiadasz na niej konto. W przeciwnym razie za każdym razem byłoby konieczne ponowne logowanie się na nie.

(7)        Pliki cookies typu Flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Używamy obiektów pamięci HTML5, które są zapisywane na twoim urządzeniu. Obiekty te zapisują niezbędne dane niezależnie od przeglądarki i nie mają daty automatycznego wygaśnięcia. Jeśli nie chcesz przetwarzania plików cokies typu Flash na swoim komputerze, musisz zainstalować odpowiedni dodatek do swojej przeglądarki. Możesz zapobiec stosowaniu obiektów pamięci HTML5, korzystając z trybu prywatnego w przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne, ręczne usuwanie plików cookies oraz czyszczenie historii przeglądarki.

 

§ 5       Matomo Analytics

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody używamy pliku cookie, który umożliwia nam analizę Twoich zachowań podczas przeglądania strony, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą stronę internetową pod względem jej jakości, treści i przystępności dla użytkownika. W tym celu korzystamy z narzędzia oprogramowania open source Matomo, usługi InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, NZBN 6106769 (dalej "Matomo").

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku Matomo żadne dane nie są przekazywane na serwery, które są poza naszą kontrolą. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na serwerach naszej strony internetowej. Używamy Matomo z dodatkiem, dzięki któremu Twój adres IP jest skracany w Matomo, aby następnie nie było możliwe przypisanie danych do Ciebie. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie matomo.org/privacy/.

Jeśli wyrazisz zgodę na analizę stron internetowych za pomocą Matomo, następujące dane będą gromadzone i przetwarzane:

  • Twój adres IP (który jest skracany przez Matomo i nie pozwala na powiązanie z Twoją osobą)
  • strona internetowa, którą odwiedziłeś
  • strona internetowa, z której trafiłeś na odwiedzaną stronę
  • podstrony, które zostały wywołane z odwiedzanej strony internetowej
  • czas spędzony na stronie internetowej
  • częstotliwość odwiedzania strony internetowej

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów analitycznych. Z reguły przyjmuje się okres przechowywania wynoszący 30 dni.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, uniemożliwiając zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

§ 6       Inne funkcje i oferty na naszej stronie internetowej

(1)           Oprócz korzystania z naszej strony w celach czysto informacyjnych jest także możliwość skorzystania z różnych świadczonych przez nas usług, które mogą Cię zainteresować. W tym celu należy zazwyczaj podać dalsze dane osobowe, które zostaną użyte do świadczenia danej usługi zgodnie z wymienionymi wyżej zasadami przetwarzania danych.

(2)           Do przetwarzania twoich danych korzystamy częściowo z usług zewnętrznych usługodawców. Zostali oni przez nas starannie dobrani i działają na nasze zlecenie. Ponadto są oni zobowiązani do przestrzegania naszych poleceń oraz podlegają regularnej kontroli.

(3)           Możemy przekazywać twoje dane osobowe osobom trzecim w ramach promocji, konkursów, zawierania umów lub podobnych usług oferowanych wspólnie przez nas i naszych partnerów. Więcej informacji na ten temat otrzymasz, podając swoje dane osobowe lub znajdziesz je w warunkach użytkowania.

(4)        Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy posiadają siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Cię o związanych z tym skutkach w opisie oferty.

 

§ 7       Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych

 

(1)           W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania twoich danych osobowych.

(2)           Możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, jeśli odbywa się ono na zasadzie wyważenia przez nas interesów. Ma to miejsce zwłaszcza w takich przypadkach, w których przetwarzanie danych nie służy w celu realizacji zawartej z tobą umowy, o czym każdorazowo informujemy w opisie funkcji naszej strony internetowej. W przypadku skorzystania z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych prosimy o podanie powodów, ze względu na które nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w określony sposób. Jeżeli sprzeciw jest uzasadniony, zbadamy sytuację i albo zakończymy przetwarzanie danych lub dostosujemy sposób ich przetwarzania, albo przedstawimy nasze uzasadnione prawnie powody, dla których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

(3)           Oczywiście w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. Aby poinformować nas  o swoich sprzeciwie wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy.

 

§ 8       Media społecznościowe

 

(1) Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

 

(a)           Aktualnie korzystamy z wtyczek następujących mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest. Stosujemy przy tym tzw. „metodę dwóch kliknięć”. To oznacza, że gdy odwiedzasz naszą stronę, zasadniczo nie przekazujemy żadnych twoich danych osobowych operatorom wtyczek. Operatora wtyczki można rozpoznać po przycisku zawierającym początkowe litery lub po logo. Dajemy ci możliwość bezpośredniego skontaktowania się z operatorem wtyczki za pomocą odpowiedniego przycisku. Poprzez kliknięcie na zaznaczone pole następuje udzielenie zgody na stosowanie plików cookies, a operator wtyczki otrzymuje informację o wejściu na odpowiednią stronę internetową z naszą ofertą. W związku z tym następuje przekazanie danych wymienionych w § 3 niniejszej polityki prywatności. Zgodnie z informacjami podanymi przez poszczególnych operatorów wtyczek działających na terenie EU, w przypadku portalu Facebook zanimizowanie adresu IP następuje natychmiast po jego pobraniu. Po aktywacji wtyczki twoje dane osobowe są przekazywane operatorowi wtyczki, gdzie będą przechowywane (u amerykańskiego operatora na terenie USA). Ze względu na to, że operator wtyczki pobiera dane głównie poprzez pliki cookies, zalecamy, aby usunąć wszystkie pliki cookies lub nie wybierać wtyczek cookies w opcjach wyboru na stronie internetowej Bahlsen, zanim kliknie się na wyszarowaną kratkę znajdującą się nad ustawieniami bezpieczeństwa twojej przeglądarki. Będzie to równoznaczne z brakiem udzielania zgody.

(b)           Nie mamy wpływu na gromadzone dane i mechanizmy ich przetwarzania ani nie znamy całego zakresu ich gromadzenia, celów przetwarzania ani okresów przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania gromadzonych danych przez operatora wtyczki.

(c)           Operator wtyczki przechowuje zebrane o tobie dane w celu stworzenia profilu użytkownika wykorzystywanego w celach reklamowych, badań rynkowych i/lub kreowania swojej strony internetowej zgodnie z potrzebami użytkownika. Tego typu analiza odbywa się głównie w celu wyświetlania reklam dopasowanych do twoich potrzeb oraz informowania innych użytkowników medium społecznościowego o twojej aktywności na naszej stronie. Masz prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tego typu profilów użytkownika, lecz żeby móc skorzystać z tego prawa, musisz się zwrócić do danego operatora wtyczki. Dzięki wtyczce dajemy ci możliwość interakcji w mediach społecznościowych oraz z innymi użytkownikami, a to umożliwia nam ulepszanie naszej oferty oraz czynienia ją coraz bardziej interesującą dla ciebie jako użytkownika. Zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO podstawą prawną do korzystania z wtyczek jest udzielenie przez ciebie zgody.

(d)           Przekazywanie danych odbywa się bez względu na to, czy posiadasz konto u operatora wtyczki lub jesteś u niego zalogowany. Jeżeli jesteś zalogowany u operatora wtyczki, zgromadzone u nas dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do twojego konta u operatora wtyczki. Jeśli wciśniesz aktywowany przycisk i np. podasz link do strony, operator wtyczki zapisze te informacje na twoim koncie użytkownika oraz prześle je publicznie do twoich kontaktów. Zalecamy regularne wylogowywanie się z mediów społecznościowych po zakończeniu korzystania z nich, a zwłaszcza przed aktywacją przycisku, gdyż pozwala to uniknąć przyporządkowania danych do twojego profilu użytkownika u operatora wtyczki.

(e)        Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz przetwarzania ich przez operatora wtyczki otrzymasz w przedstawionej poniżej polityce prywatności danego operatora. Znajdziesz tam również dalsze informacje dotyczące przysługujących ci w związku z tym praw, a także możliwości ustawień chroniących twoją prywatność.

(f)         Dane adresowe poszczególnych operatorów wtyczek oraz linki do odnośnych zasad ochrony danych:

- Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: http://www.facebook.com/help/186325668085084 oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Facebook dostosował się do przepisów Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

- Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google dostosowało się do przepisów Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

- Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter dostosował się do przepisów Tarczy Prywatności

UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

-  Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388

- Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA; https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

 

§ 9        Ochrona danych w formularzu kontaktowym

W związku z zamieszczeniem przez ciebie w formularzu kontaktowym twoich danych osobowych, Bahlsen  przekazuje ci następujące informacje, realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”):

·         Administratorem twoich danych (dalej: „Administrator”) jest Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

·         Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina lub przy użyciu formularza kontaktowego.

·         Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się poprzez dostępne kanały opisane powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

·         Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych przez Administratora jest wyrażona przez ciebie dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a mianowicie w celu udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych formularzem kontaktowym.

·         Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas uzupełniania przez Ciebie formularza kontaktowego:  imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu.

·         Twoje dane nie będą przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO).

·         Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do (I) rzetelnego udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych niniejszym formularzem oraz (II) ochrony uzasadnionych interesów Administratora.

·         W związku z przetwarzaniem twoich danych na podstawie RODO, przysługuje ci prawo do żądania od Administratora:

                        a) dostępu do danych osobowych,

                        b) sprostowania danych osobowych,

                        c) usunięcia danych osobowych,

                        d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

                        e) przeniesienia danych osobowych,

                        f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

·         Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną uzasadnionego interesu Administratora. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem opisany powyżej.

·         Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z którego można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, opisany powyżej lub przy użyciu formularza kontaktowego.

·         Jeśli uznasz, że twoje dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

·         Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rzetelnego udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych formularzem kontaktowym.

·         Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

·         Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

·         Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.