Wydawca

Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388042

NIP 944-18-33-751, REGON 351623924

Tel.: +48 12 277 91 00
Faks: +48 12 276 47 80
Kontakt
www: www.thebahlsenfamily.com/pl/

Komplementariusz:
Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina

Prezes Zarządu: p.o. Maciej Blaut

Redakcja:

Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k.
Dział Komunikacji

Koncepcja, layout, realizacja techniczna:

MOTOR Kommu­ni­ka­tion GmbH
Brun­nen­straße 10
10119 Berlin
Niemcy
Tel.: +49 30 89569 166
www: www.motor-bewegt.de

Warunki Użytkowania

Korzystając ze stron internetowych Bahlsen, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania. Bahlsen zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Użytkowania stron internetowych w dowolnym czasie, ich rozszerzenia lub dostosowania do zmian stanu prawnego.

Prawa autorskie

Wszystkie dane zamieszczane na stronach internetowych Bahlsen, w szczególności w formie grafik, logotypów, obrazów, tekstów i materiałów graficznych, są chronione mocą właściwych przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz o ochronie własności przemysłowej. Kopiowanie stron internetowych Bahlsen częściowo lub w całości jest dozwolone wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego oraz dozwolonego użytku publicznego w rozumieniu i na zasadach określonych w art. 23 – 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.)

Przedkładanie pomysłów

Wszelkie informacje przekazywane spółce Bahlsen za pośrednictwem niniejszej strony internetowej drogą elektroniczną, w tym dane, zapytania, komentarze, propozycje i inne informacje tego rodzaju, będą traktowane jak informacje jawne. Ponadto zgodnie z polityką naszej spółki nie przyjmujemy niezamówionych koncepcji marketingowych, reklamy, produktów, opakowań itp.

Marki

Wszystkie oznaczenia marek, logotypy lub cechy produktów przedstawione na stronach spółki są oznaczeniami marek lub prawnie chronionymi cechami produktów Bahlsen. Wszelkie wykorzystywanie przedstawionych oznaczeń marek, logotypów lub cech produktów poza sferą własnego użytku osobistego oraz dozwolonego użytku publicznego bez pisemnej zgody spółki Bahlsen jest zabronione.

Odpowiedzialność za łącza

Wszelkie łącza i inne odnośniki znajdujące się na stronach internetowych Bahlsen zostały starannie sprawdzone i zgodnie z naszym stanem wiedzy nie zawierają żadnych nielegalnych treści. Zważywszy, że istnieje duża liczba domen, których treść może z dnia na dzień ulegać zmianom i w związku z tym nie może być przez nas sprawdzona, oświadczamy jednoznacznie, że nie mamy wpływu na wygląd oraz treść witryn internetowych, do których kierują odnośniki lub łącza umieszczone na stronach Bahlsen. Tym samym zdecydowanie oświadczamy, iż nie mamy wpływu na wygląd i treść tych witryn i nie przysługuje nam prawo własności tych treści. Oświadczenie to dotyczy bez wyjątku zarówno wszystkich łączy widocznych na naszych stronach internetowych, jak i treści zamieszczonych w witrynach, do których te łącza prowadzą.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań, by na stronach internetowych Bahlsen zawsze zamieszczać rzetelne, zrozumiałe i na bieżąco aktualizowane informacje, nie możemy jednak udzielić gwarancji w zakresie dostępu, odpowiedniej jakości dostępu ani sposobu prezentacji takich informacji. Wyłącza się odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, w tym szkody pośrednie i utracone korzyści, powstałe w następstwie wykorzystania informacji opublikowanych na tych stronach internetowych. Ponadto poszczególne strony internetowe mogą zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych, których jakość techniczna i merytoryczna nie wchodzi w zakres naszej odpowiedzialności. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również wszelkiego rodzaju szkód, w tym szkód pośrednich i utraconych korzyści, powstałych w następstwie wykorzystania informacji opublikowanych na stronach internetowych należących do osób trzecich. Niezgodność poszczególnych fragmentów lub sformułowań niniejszego dokumentu z obowiązującymi przepisami prawa bądź ustanie zastosowania w całości lub w części takich fragmentów lub sformułowań pozostaje bez wpływu na ważność i treść pozostałych części dokumentu.

Wszelkie materiały zawarte na stronie Bahlsen mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty lub zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba, że z ich treści wynika co innego.

Klauzule dodatkowe

Jeżeli którakolwiek z klauzul niniejszego Regulaminu korzystania ze stron internetowych jest lub stanie się nieważna lub niewykonalna, pozostałe klauzule pozostaną w mocy. Regulamin korzystania ze stron internetowych podlega prawu polskiemu.

Bahlsen nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone na stronie Bahlsen przez nieupoważnione osoby trzecie, w szczególności na skutek ataków hakerskich.

Polityka Prywatności

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Bahlsen traktuje obowiązek ochrony Państwa danych osobowych bardzo poważnie i przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Informacje na temat przyjętych przez nas zasad dotyczących gromadzenia, przechowywania i korzystania z danych osobowych są zawarte w naszej Polityce Prywatności. Kładziemy szczególny nacisk na traktowanie Państwa danych osobowych z należytą dbałością i nieujawnianie ich osobom trzecim w celach reklamowych. Informacje dostarczone przez Państwa podczas wypełniania formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej (imię, nazwisko, adres e-mail oraz dodatkowe dane, których podanie nie jest wymagane), lub formularza kontaktowego umożliwiającego zgłoszenie reklamacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon, informacja o miejscu zakupienia reklamowanego produktu) są przetwarzane wyłącznie przez spółkę Bahlsen w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub reklamację.

Dane dostępu

Przy odwiedzaniu naszej strony internetowej Państwa przeglądarka automatycznie wysyła do naszego serwera WWW określone dane dostępu, które zostają zapisane w dzienniku serwera. Dane te są analizowane anonimowo wyłącznie w celach statystycznych i zostają usunięte niezwłocznie po ukończeniu tego procesu. Nie możemy przypisać tych danych do konkretnej osoby, zestawić ich z danymi uzyskanymi z innych źródeł ani przekazać ich osobom trzecim. Dane rejestrowane każdorazowo podczas wejścia na stronę to: data i godzina dostępu, nazwa żądanego pliku, komunikat o tym, czy udało się uzyskać dostęp do pliku, ilość przekazanych danych, typ przeglądarki i wersja systemu operacyjnego, z których korzystano, adres URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie, wyszukiwane hasła w przypadku uzyskania dostępu za pośrednictwem wyszukiwarki oraz nazwa hosta (adres IP) dostawcy usług kierującego zapytanie (odwiedzającego).

Pliki cookie

Aby mieć pewność, że strony internetowe są atrakcyjne dla odwiedzających i łatwe w obsłudze, oraz aby zapewnić możliwość korzystania z pewnych funkcji, strony internetowe często korzystają z plików cookie. Pliki cookie to dane informatyczne, w tym niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu używanym do przeglądania stron internetowych, takim jak komputer, tablet lub telefon komórkowy.

Większość przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie plików cookie. Aby zablokować instalację plików cookie, należy zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Zablokowanie obsługi plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji dostępnych na danej stronie internetowej.

Strona internetowa Bahlsen nie wykorzystuje w żaden sposób plików cookie. Korzystamy natomiast z usługi Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie do sporządzania statystyki użytkowania naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji poświęconej Google Analytics.

Polityka prywatności w zarządzaniu procesem aplikacji na stanowiska pracy w Bahlsen

Dane osobowe zawarte w złożonej przez Państwa w formie elektronicznicznej aplikacji (w tym przesłanym CV i/lub liście motywacyjnym) oraz wszelkie inne dane ujawnione w toku procesu aplikacji są wykorzystywane wyłącznie przez spółkę Bahlsen oraz gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu dokonania wewnętrznej oceny, przydziału i przekazania złożonego podania.

Każda aplikacja o pracę powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ). W przypadku braku takiego oświadczenia, aplikacja pozostanie bez rozpoznania, a wszelkie przekazane dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Przyjmujemy do wiadomości, że dostarczone informacje stanowią dane osobowe, i zobowiązujemy się wykorzystywać je wyłącznie wewnątrz spółki oraz traktować je jako informacje poufne.

Dostarczone dane będą w całości przechowywane w naszym systemie przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy lub do chwili, gdy złożą Państwo wniosek o ich usunięcie. Będzie to miało miejsce niezależnie od tego, czy Państwa podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

W każdej chwili osoba aplikująca może zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Bahlsen lub ich poprawienia. Jeżeli życzą sobie Państwo, by dane zamieszczone w złożonej przez Państwa aplikacji zostały usunięte, mogą Państwo w dowolnym czasie złożyć wniosek o ich usunięcie. Prosimy o złożenie takiego wniosku za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Po otrzymaniu wniosku dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane zostały jak najszybciej usunięte z systemu.

Analiza użytkowania strony przez Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics, aby uzyskać analizy danych dotyczących odwiedzin na naszych stronach internetowych. W tym celu przesyłamy Państwa dane, o których mowa poniżej, do serwisu Google. Serwis Google przetwarza otrzymane od nas dane (Państwa adres IP, czas przebywania w naszej stronie, ponowne korzystanie ze strony, czas wczytywania witryny, informacje na temat typu przeglądarki internetowej i wersji systemu operacyjnego oraz wyszukiwanych haseł w przypadku uzyskania dostępu do strony za pośrednictwem wyszukiwarki Google). Przed przekazaniem danych zapewniamy Państwu anonimowość, usuwając kilka końcowych cyfr z adresu IP. Serwis Google udostępnia treść warunków korzystania z Google Analytics pod następującym adresem: (https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=pl).

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności przestrzeganej przez dostawcę usług, funkcji oprogramowania analitycznego oraz stosowania plików cookie przez Google Analytics znajdują się na stronie Google pod adresem: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie danych dotyczących Państwa odwiedzin na naszej stronie, mogą Państwo w dowolnym czasie wycofać zgodę na gromadzenie i przekazywanie tych danych, klikając poniższe łącze: rezygnacja z Google Analytics.

W takim przypadku w Państwa przeglądarce zapisany zostanie tzw. plik opt-out cookie, który uniemożliwi Google Analytics gromadzenie danych podczas sesji. Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie z przeglądarki spowoduje również usunięcie pliku opt-out cookie i pociągnie za sobą konieczność jego ponownej aktywacji.

Większość używanych obecnie przeglądarek zapewnia dodatkową pomoc w tym zakresie, umożliwiając szczegółową konfigurację ustawień dotyczących prywatności. Jeżeli na przykład ogólnie nie wyrażają Państwo zgody na analizowanie jakichkolwiek danych, mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, by wszystkie strony, które Państwo odwiedzają, otrzymywały od przeglądarki komunikat "nie monitorować". Po wprowadzeniu takich ustawień nasza strona internetowa nie będzie mogła gromadzić ani przekazywać Państwa danych.

 

Dane podawane w formularzu kontaktowym

W związku z zamieszczeniem przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym Pani/Pana danych osobowych, Bahlsen  przekazuje Pani/Panu następujące informacje, realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”):

 1. Administratorem Państwa danych (dalej: „Administrator”) jest Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a mianowicie w celu udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych formularzem kontaktowym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas uzupełniania przez Panią/Pana formularza kontaktowego:  imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu. 
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO).
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rzetelnego udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych niniejszym formularzem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  e) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną uzasadnionego interesu Administratora. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, opisany w punkcie 2 .
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z którego można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, opisany w punkcie 2 lub przy użyciu niniejszego formularza.
 9. Jeśli Pani/Pan uzna, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rzetelnego udzielenia informacji lub rozwiązania problemów zgłoszonych niniejszym formularzem.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.

Dostęp, wprowadzanie zmian i usuwanie danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych. Na życzenie udostępnimy Państwu nieodpłatnie w dowolnym czasie wszystkie przechowywane przez nas dane na Państwa temat. Dotyczy to również informacji na temat tego, w jakim celu dane te zostały zapisane. Aby uzyskać tego rodzaju informacje, należy wysłać krótką wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Za pośrednictwem formularza należy kierować także prośbę o zmianę lub usunięcie danych osobowych.

Łącza do stron innych dostawców

W przypadku gdy na naszej stronie znajdują się łącza do stron innych usługodawców, Polityka Prywatności nie dotyczy treści stron połączonych. Nie możemy zagwarantować przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez innych dostawców. W razie potrzeby należy sprawdzić informacje na temat ochrony danych osobowych zamieszczone na stronach innych dostawców.

Podmiot odpowiedzialny

Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina

Tel.: +48 12 277 91 00
Faks: +48 12 276 47 80
Kontakt

reprezentowany przez:
komplementariusza - spółkę Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością